چرا به وب سایت نیاز داریم؟

از ظاهر شدن اولین وب سایت حدود 30 سالی هست که گذشته اما تصور استقبال تا این حد از این امر نبوده است و در حال حاضر بسیار از کسب و کار های کوچیک و بزرگ از این بستر برای خود استفاده می کنند و کسب و کارها برای اینکه در بازار رقابت باقی